ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 921
PAL 337
OFFICE_KATE 545
MOD 5
JOHN 7
CASH 5993
รวม 7830

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 852
PAL 337
OFFICE_KATE 47
MOD 5
JOHN 1
CASH 5894
รวม 7156

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 69
OFFICE_KATE 498
JOHN 6
CASH 115
รวม 690

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 720,918.60
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 80,569.40
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 376,405.30
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 2,175,345.40
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 318,351.50
รวม 3,671,590.20