ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 971
PAL 1650
OFFICE_PLE 1046
OFFICE_KATE 549
MOD 5
JOHN 7
CASH 8022
รวม 12272

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 894
PAL 1649
OFFICE_PLE 1045
OFFICE_KATE 47
MOD 5
JOHN 1
CASH 7923
รวม 11584

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 77
PAL 1
OFFICE_PLE 1
OFFICE_KATE 502
JOHN 6
CASH 115
รวม 704

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 1,080,075.90
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 120,633.40
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 621,449.60
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 3,347,604.10
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 522,411.90
รวม 5,692,174.90