ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 3
STAPLE 13
PAL 3
OFFICE_KATE 60
MOD 5
JOHN 7
CASH 4905
รวม 4996

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 3
STAPLE 12
PAL 3
OFFICE_KATE 43
MOD 5
JOHN 1
CASH 4786
รวม 4853

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
STAPLE 1
OFFICE_KATE 17
JOHN 6
CASH 134
รวม 158

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 416,403.60
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 30,697.90
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 254,979.60
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 1,491,373.60
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 206,872.30
รวม 2,400,327.00