ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 960
PAL 1572
OFFICE_KATE 546
MOD 5
JOHN 7
CASH 7140
รวม 10252

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 891
PAL 1571
OFFICE_KATE 47
MOD 5
JOHN 1
CASH 7041
รวม 9576

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 69
PAL 1
OFFICE_KATE 499
JOHN 6
CASH 115
รวม 692

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 857,624.20
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 99,417.90
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 455,355.80
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 2,598,774.80
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 391,850.50
รวม 4,403,023.20